Xiangqi ManYou-Tei

Welcome!

This Home Page is for xiangqi problems (PaiJu).

Author: Zhu Hezhou

Recent Upload

YingYueLanSheng 001-004, JiaoZhuZhaiXiangQiPu Chapter 4 No.095..

Thanks

Tanks to Mr. Pham Hong Nguyen for Coffee Chinese Chess

Update note

Upload Problems of YuanShenHaiKuoXiangQiPu,LanKeShenJi. (2003-09-02)

Upload problems of BaiJuXiangQiPu, QiPuMiLu, JiaoZhuZhaiXiangQiPu (2003-08-28)

Upload problems of MengRuShenJi, BaiBianXiangQiPu, ShiQingYaQu, XinWuCanBian, ZhuXianZhaiXiangXiPu, XinMiaoBianHuaXiangQiPu. (2003-08-17)

Update Coffee Chinese Chess, and correct following numbers of TaoLueYuanJi: 43, 44, 52, 58, 66, 70, 89, 93, 138, 151, 155, 157, 158, 171, 184. Thanks for Tao Jiang. (2003-08-11)